© 2020 by Hong Kong Performers Winds. All rights reserved.

樂團委員會 HKPW Committee

音樂總監及指揮 關子禮

駐團指揮   司徒震洋

 

主席    丁美雲

外務副主席  司徒震洋

內務副主席  丁芷雲

文書    蔡漢明

財政    李結婷

譜務    伍家熾

宣傳    池依霖

委員    廖君豪

Music director & conductor        Steve KWAN Tsz-lai

Resident Conductor                     SZETO Chun-yeung

 

Chairman                                      Natalie TING Mei-wan

Deputy Chairman (External)       SZETO Chun-yeung

Deputy Chairman (Internal)        Violet TING Tsz-wan

General Secretary                       Horace CHOI Hon-ming

Financial Secretary                     Michelle LEE Kit-ting

Score Management Officer        Ken NG Ka-chi

Promotion Officer                        Libby CHI Yee-lam

Committee                                    Henry LIU Kwan-ho